Shabbat August 13th, 2016

Date: August 13, 2016 Torah: Gen 49:27-50:26 Haftarah: Zech 14:1-11 Apostolic: Lk 23:13-34 Commentary: Parashah 45 — PDF Parashah 45 — MOBI Parashah 45 — EPUB Chazzan – Gary Springer Torah – Judah Miles Haftarah – Derek Kauffman Apostolic – Steve...
Read More →