Shabbat Dec 22nd

Parashah 12 Torah: Gen 15:1-21 Haftarah: Zeph 3:8-20 Apostolic: Rom 4:1-9
Read More →