Shabbat Jan 19th

Parashah 16 Handout for Shabbat Afternoon Study – The Trinity [pp. 95–108] Torah: Gen 19:1-38 Haftarah: Is 17:14-18:7 Apostolic: Lk 17:20-37 Commentary: Parashah 16 – PDF / ePub / MOBI
Read More →